Login Register


business plan : company

การเขียนแผนธุรกิจ : สำหรับธุรกิจเอกชน
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook 
   
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจมีการจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน และได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00 การเขียนแผนธุรกิจของ InterFinn จะมีความแตกต่างจากที่อื่น
การสำสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์
เพราะจะมีการสอบถามผู้เข้าเรียนก่อนทุกครั้งว่า เรียนไปเพื่ออะไร อาทิ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือ ของเงินกู้
ซึ่ง คณาจารย์ จะมีการแบ่งแยกกลุ่มย่อยในการสอนแต่ละกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์
     
    โครงสร้างหลักสูตร
     
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี วันที่ 1: กระบวนการคิดและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
ใช้โปรแกรม Excel คล่อง  
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
  แผนธุรกิจคือ อะไร?
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
    • >> แผนธุรกิจเตรียมทำไม?
คุณจะสามารถเข้าใจหลักการเขียนแผนธุรกิจ >> สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงห้ามใส่ในแผนธุรกิจของคุณ
คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งสมมติฐาน  
คุณจะเข้าใจวิการธีการคำนวณทางการเงิน รูปแบบการจัดทำแผนธุรกิจ
คุณจะสามารถผูกสูตรทางการเงินด้วย Excel >> วิสัยทัศน์
คุณจะสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้เอง >> ประสบการณ์และประวัติผู้บริหาร
  >> รายละเอียดธุรกิจ
  >> การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8 ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจที่ดี
วิธีการประเมินหลักประกันของธนาคาร >> รูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจะทำ
วิธีการประเมินหลักทรัพย์และเครื่องจักร >> ตัวอย่างธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
เครื่องมือสำหรับใช้ในการเขียนแผนธุรกิจ >> การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านตลาด การแข่งขันในธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ
ตัวอย่างแผนธุรกิจสำเร็จรูปต่างๆ มากมาย >> การศึกษาช่องว่างทางการตลาดที่คุณสามารถเข้าไปแข่งขันได้
ตัวอย่าง Temp Excel การคำนวณทางการเงิน >> ศึกษารูปแบบการทำงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
  >> ทดลองใช้สินค้าของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
  >> ร่างแผนทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของสินค้าหรือบริการของคุณ
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม >> กำหนดงบประมาณและร่างรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของธุรกิจของคุณ
   
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สมมุติฐานในการเขียนแผนธุรกิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ การกำหนดข้อสมมติฐานด้านการเงิน เช่น IRR NPV PB
เจ้าหน้าที่บริหารเงินของบริษัท >> เทคนิคการประมาณการด้านการเงินล่วงหน้า
นักศึกษาปีที่ 4 สาขาการเงิน >> เทคนิคการตั้งสมมติฐานทางการเงินในแผนธุรกิจ
  >> การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในแผนธุรกิจ
  การวิเคราะห์แผนการตลาด
รูปแบบการฝึกอบรม >> โครงสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  >> โครงสร้างต้นทุนการผลิตและ/หรือจำหน่าย สินค้า หรือ บริการ
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้ >> ช่องทางการจัดจำหน่ายและลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ บริการ
โปรแกรม Excel Template ที่มีความเหมาะสม การวิเคราะห์ด้านการตลาดและคู่แข่งขัน
กับงานเขียนโครงการ และเน้นการใช้งานจริง >> คุณจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง
โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง >> ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าหลักของคุณเพื่อวางแผนด้านการตลาด
  >> มีการจัดทำ Core Competency & Competitive Advantage
   
  วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยสรุป
  >> ส่วนแรก จะต้องแนะนำธุรกิจของคุณเข้าใจสิ่งต่างๆ อาทิ ธุรกิจของคุณทำอะไร?
  >> แผนธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับ Xyz Co., Ltd ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 255x และเป็นธุรกิจในการผลิต ฯลฯ
  >> อธิบายวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการจัดทำแผน เช่น การขอเงินกู้, การขอเป็นพันธมิตรธุรกิจ
  ส่วนที่สอง ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ
  >> อธิบายเกี่ยวกับความคิดและสิ่งที่คุณทำทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนธุรกิจ
  >> เนื้อหาจะต้องชัดเจนมาก น่าสนใจ จะต้องขายความคิดและธุรกิจในแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  >> จัดทำเป็นตารางแสดงผลประกอบการหรือรายได้ที่ผ่านมา
  ภาพรวมกลยุทธ์ของธุรกิจ
  >> ระบุวัตถุประสงค์และและวิสัยทัศน์ของธุรกิจคุณ
  >> การวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis ด้วย Template ของผู้บรรยาย
  >> กำหนดกลยุทธ์หลักของธุรกิจ เช่น วิธีการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด วิธีการเสนอขาย
  สถานการณ์ปัจจุบัน
  >> ปริมาณการขายและส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบัน
  >> ตารางแสดงมูลค่าจำหน่ายของสินค้าที่ผลิต / บริการแต่ละประเภท
  รายละะเอียดของตลาดเป้าหมาย
  >> กำหนดกลุ้มเป้าหมายที่จะใช้สินค้า หรือ บริการของคุณ
  >> ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  >> มูลค่าการเสนอขายของคู่แข่งขัน และประเมินผลการแข่งขัน
  กลยุทธ์การตลาดแผนการขายและการคาดการณ์
  >> คุณจะต้องบรรยายให้ครอบคลุม 4Ps อาทิ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น
  >> คุณจะต้องอธิบายกลยุทธ์ที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดหลัก และวิธีการขายสินค้าหลักของธุรกิจคุณ
  >> ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกนำเสนอให้ลูกค้าด้วยวิธีใด? เทคนิคการส่งเสริมการขาย คาดการณ์ค่าใช้จ่าย
  >> ตารางแสดงประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของคุณในอนาคต
  >> ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าการจำหน่าย
  >> แผนฉุกเฉินกรณีที่เลวร้ายที่สุด
  การจัดการและการบริหารงาน
  >> มีการจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของแผนผังทรัพยากรบุคคล
  >> มีการกำหนดค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคคลากรและการบริหารงานทั่วไปของทั้งองค์กร
  การประมาณการทางการเงิน
  >> จัดทำประมาณการทางการเงินที่สำคัญ เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
  >> จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน
  วันที่ 2: เขียนแผนธุรกิจจริงด้วยโปรแกรมการเขียนแผนธุรกิจ
   
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนธุรกิจในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน
  นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนธุรกิจที่ได้เตรียมไว้
  ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
  เขียนสูตรคำนวณด้านการเงินด้วยโปรแกรม Excel
   
  นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
  ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
   
  ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template Email : info@interfinn.com
   
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณตุ้ย โทรศัพท์ 081 588 1532

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 6000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม